SimpleCart SimpleCart 2.x Chunks scEmailOrderStatusUpdate

The scEmailOrderStatusUpdate chunk is used when sending a status update

Default scEmailOrderStatusUpdate chunk

<p>[[%simplecart.email.salutation]]</p>
<p>[[%simplecart.email.orderupdated]]</p>

[[+status_changed:notempty=`<p>[[%simplecart.email.statuschanged]]</p>`]]

[[+message:notempty=`<p>[[+message:nl2br]]</p>`]]

<p>[[%simplecart.email.closure]]</p>
<p>[[%simplecart.email.regards]]</p>